Home / video / 強國生還者2019年12月26日

強國生還者2019年12月26日

主持: MJ ,八奇, 阿 win


第一節:戰場上也快樂過 苦中作樂晝面多 / 港人破物質界限 港女毒撚齊平反 / 示威派對激光中 肥媽話兒最高峰 / 設計圖搞笑共鳴 黃色經濟勁響應


第二節:強國經濟末日到,下鄉耕田好坎坷 / 大陸經濟硬著陸,香港資金返大陸 / 悲哀命運共同體,單一經濟冇眼睇 / 來年經濟有幾差,今節同你講幾單

Open chat
1
你好👋 我有事要查詢?
你好👋
我有事要查詢?
Powered by